TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ
Yetkinlik Geliştirme Programları Genel Kurallar
  • 18.02.2016
  • 2,377

TDB Akademi

Yetkinlik Geliştirme Programları

Genel Kurallar

 

Yetkinlik Geliştirme Programı Planlaması

Birden çok kurstan oluşan Yetkinlik Geliştirme Programları, TDB Akademi’nin sorumluluğunda yapılır. Eğitimlerin genel amacı, dişhekimlerinin mesleki yetkinliklerini geliştirmek dolayısıyla toplumun ağız-diş sağlığı ihtiyaçlarına yönelik hizmet kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır.

Programların ortak özellikleri:

  • Seçilen program konularının, kapsam ve içerik olarak modüler, uzun süreli, müfredat doğrultusunda gerçekleştirilmesi,
  • Müfredat içinde uygulamaya en az %30 kurs saati ayrılması,
  • Uygulamalarda tüm katılımcılar bireysel faaliyet göstermeleri,
  • Eğitim esnasında ve sonunda ölçme-değerlendirme çalışmaları yapılması,
  • Eğitimin bitişinin ardından takip faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve sertifikasyon için başarı ile tamamlanması gerekliliğidir.

 

İlan ve Program Kayıtları

Her programa ait duyuru, program başlama tarihinden en az 2 ay önce ilan edilir. TDB Akademi, her takvim yılının başında, Yıllık Eğitim Programı’nı oluşturduğunda, isteğe bağlı olarak tüm eğitim tarihlerini ilan edebilir.

Her program başvurusuna ön kayıt ile başlanır. Ön kayıt ve kesin kayıt tarihleri ilanlarda belirtilir. Eğitim talepleri doğrultusunda organizasyonel hazırlıklar yapılır. Ön kayıt işlemleri, programın başlangıç tarihinden en fazla 1 ay öncesinde tamamlanır. Ön kayıtlarda öncelik, başvuru tarihi dikkate alınarak değerlendirilir.

Bir Programın açılabilmesi için en az 10 katılımcının başvurusu gereklidir. Ön kayıtlar sonunda bu sayıya ulaşılamaması halinde Program iptal edilir. Kesin kayıtların açılmasından sonra sayının 10’un altına düşmesi durumunda, kesin kayıt yaptıranlar haberdar edilerek ödemeleri iade edilir.

 

Katılımcı adayının eğitim ücretini banka yoluyla yatırması ile kayıt kesinleşir. Başvuru belgelerinde eksik olması halinde, katılımcının eksiklerini en geç eğitimin ilk günü tamamlaması istenir.

 

Programda Değişiklik

TDB Akademi, Yetkinlik Geliştirme Programlarının içeriklerini ve uygulama esaslarını önceden ilan eder. Akademi eğitim öncesinde veya sırasındaki zorunlu durumlarda, katılımcının eğitim hakkını güvence altına almak kaydıyla, içerik, metot ve organizasyonla ilgili zorunlu değişiklikleri yapma hakkına sahiptir. Akademi, Programda yer alacağını duyurduğu bir eğitimciyi, zorunlu durumların oluşması halinde, aynı nitelikte bir eğitimci ile değiştirebilir.

Katılımcılar, değişiklik nedeni ve kapsamı ile ilgili olarak bilgilendirilir.

Yapılan herhangi değişikliğin gerçekleştirilebilmesi için, katılımcı haklarının tam olarak korunuyor olması gereklidir. Yapılacak değişikliğin, kursun kapsamı ve kazanımları açılarından eksiklik yaratacağının tespit edilmesi halinde, Akademi kursu iptal edebilir veya erteleyebilir.

 

Programa Devam

Katılımcılar, tüm eğitim saatlerine katılmak zorundadır. Hastalık, kaza gibi geçerli bir nedenle devamsızlık yapan katılımcının durumunu yazılı olarak ve rapor eşliğinde Akademiye bildirmesi durumunda hakkı korunur ve aynı konuda düzenlenecek bir sonraki programa kaldığı yerden devamı sağlanır.

 

Kayıt İptali

Katılımcı, Program başlangıç tarihinden 14 gün öncesine kadar, yazılı olarak bildirmek şartıyla kaydını iptal edebilir. Bu durumda ücret tamamen geri ödenir.

Katılımcının belirli bir süre programa devam ettikten sonra, normal şartlar altında kayıt iptali hakkı yoktur. Geçerli bir sebebin olması ve bunun tespit edilmesi durumunda, katılımcının kaydı dondurulur ve aynı konuda düzenlenen bir sonraki programda eğitimine kaldığı yerden devam etmesi sağlanır.

 

Program İptali

Akademi, bir Programı yeterli başvuru (en az 10 kişi) olmaması halinde veya doğal afetler gibi, kendisi ve katılımcılar dışındaki olağanüstü bir durum nedeniyle iptal edebilir.

 

Eğitim Niteliği

TDB Akademi, ilgili bilimsel dernekler, üniversiteler ve konusunda uzmanlaşmış kişilerin danışmanlığı ve işbirliği ile, kapsamlı müfredatı olan, sertifikalı eğitim programları hazırlar ve uygular.

Katılımcı dişhekimleri, dişhekimliğinin belirli bir alanındaki bilimsel bilginin en güncel haline ulaşır ve uygulamalar ile kazanımlarını pekiştirebilir.

Eğitimlerin performansı takip edilir ve sürekli geliştirilmesi için değerlendirilir.

 

İçerik Güncellemeleri

Müfredatların bilimsel içeriğinin şekillendirilmesi, TDB Akademi tarafından yürütülür. İçerik sürekli olarak güncellik açısından irdelenir ve gerekli durumlarda geliştirilir. Eğitim materyali ve metotları bilimin ve teknolojinin geldiği son durum ile uyumlandırılır. Yetkinlik Geliştirme Programları modüler yapılandırılmış olup, içerikler birbirini takip eder ve destekler şekilde belirlenmiştir.

Akademi, bilimsel güncelleme çalışmalarında, Üniversiteler, ilgili bilimsel dernekler ve konusunda yetkin uzmanlarla birlikte çalışır.

 

Eğitim Materyalleri

Program sırasında kullanılacak yazılı veya görsel eğitim materyalleri, eğitmenler tarafından, TDB Akademi için hazırlanır. Bu materyallerin bilimselliği ve güncelliğinden TDB Akademi sorumludur. Oluşturulan tüm eğitim materyallerinin telif hakları TDB Akademi’ye aittir. TDB Akademi’nin onayı olmadan bir materyalin çoğaltılması ve dağıtımı yasaktır.

Eğitim konusunun pekiştirilmesi için tavsiye edilecek kaynaklar, eğitmen tarafından belirlenir ve katılımcılara eğitim sırasında veya sonunda bildirilir.

 

Eğitmenler

Yetkinlik Geliştirme Programlarında görev alacak eğitmenlerin, konularında en yüksek bilgi seviyesine sahip olmalarına ve didaktik eğitim verme tecrübeleri olmasına önem verilir.

Her eğitim programına ait bir eğitimci havuzu oluşturulmasına ve burada yer alacak eğitmenlerin aynı seviyede olmalarına özen gösterilir.

Programın tamamlanmasının ardından, katılımcı anketi kullanılarak eğitmen performansı ölçümlenir. Anket uygulaması ile eğitimcinin; konusuna hakimiyeti, içeriğin uygunluğu ve bilimselliği, iletişim yetenekleri, eğitime hakimiyeti ve ilgili, katılımcı gözü ile değerlendirilir.

 

Eğitim Yöntemleri

Eğitimler, seminer ve uygulama bölümlerinden oluşur. Uygulamaların, toplam Program eğitim saatinin en az %30’u olması sağlanır.

Eğitmenlerin sunumları sırasında ve uygulamalarda bireysel tecrübelerini katılımcılara aktarmaları ve interaktif teknikler kullanmaları istenir.

Eğitim materyallerinin, sunuş tekniklerine ve yetişkin eğitimi esaslarına uygun olması sağlanır.

Eğitmenler farklı didaktik yöntemler kullanabilirler. Grup ve bireysel çalışmalar, hasta üzerinde uygulamalar, pratik uygulamalar, olgu sunumları bu yöntemler arasında sayılabilir.

 

Katılımcı Sayısı

Yetkinlik Geliştirme Programında yer alan kurslarda, eğitim grupları ortalama 20-30 katılımcıyı kapsar. Bu sayı, katılımcıların kursta aktif yer alması ve beklenen kazanımlara ulaşmasında ideal olan sayıdır.

Bir program için gelen talep sayısı, bir kurs mevcudunun çok üstünde ise, ilk kursa paralel veya kısa süre sonra takip eden bir program açılması gündeme alınabilir. TDB Akademi Yönetim Kurulu, var olan durum ve imkanlar doğrultusunda değerlendirme yapar.

 

Sertifikasyon

Katılımcılar, Programda yer alan bütün teorik ve pratik eğitimi kapsayan kur saatlerini ve diğer bireysel koşullarını (Kurs sırasında takip faaliyetleri ve kurs sonunda ölçme-değerlendirme sınavı) tamamladıktan sonra mesleki bitirme kologyumuna katılmaya hak kazanırlar. Mesleki bitirme kologyumunda başarılı olanlar TDB Akademi Sertifikası alırlar. Bu sertifika, katılımcının programa katıldığı konudaki güncel bilimsel bilgi ve beceriye sahip olduğunu gösteren bir belgedir.

 

Telif Hakları

TDB Akademi tarafından düzenlenen kurslar, referentlerin çok ciddi emekleri ile bilginin güncel hale getirilişi sonucu hazırlanmaktadır. Bu nedenle referentler tarafından hazırlanan kurs materyalleri, doküman ve görseller telif hakları koruması altındadır.

Kurs etkinliği için sunulan bilgiler katılımcı tarafından kullanılır ancak, katılımcı hiçbir şekilde eğitim materyallerini çoğaltıp üçüncü kişilere iletemez.

Kurs ve Yetkinlik Geliştirme Programları kurslarının koruma ve telif hakları, TDB Akademi’ye aittir. Katılımcı bunları kendi eğitim ihtiyaçları için kullanabilir ancak herhangi bir şekilde kayıt edilmesi ve/veya internet aracılığıyla 3. kişilere intikali ve ticari amaçla kullanımı yasaktır.

Kurs içeriklerinin fotokopi ile çoğaltılması veya tercümesi TDB Akademi’nin yazılı izni ile gerçekleşebilir.